Chinese Buddha Statute
ชุดถวายข้าวพระพุทธ เคลือบทองคำแท้ 99.9% ใช้งานได้จริง

 ชุดถวายข้าวพระพุทธ เคลือบทองคำแท้ 99.9% ใช้งานได้จริง
------------------------------------------------------------------------
     เรื่องถวายข้าวแก่พระพุทธรูปนั้นมีปฐมเหตุมาจากชาวพุทธในสมัยพุทธกาลเมื่อนิมนต์พระสงฆ์ไปฉันภัตตาหารที่บ้าน พระสงฆ์นั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ในที่นั้น เป็นภาพที่คุ้นชินในความรู้สึกของชาวพุทธ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็เหลือแต่พระสงฆ์ ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเหมือนเมื่อก่อน แต่เพราะความเคยชินกับการจัดภัตตาหารถวายพระพุทธเจ้าด้วย แม้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว ชาวพุทธก็ยังปูอาสนะและจัดภัตตาหารสำหรับพระพุทธเจ้าไว้ด้วย โดยฐานะเป็นเครื่องระลึกถึงและเป็นเครื่องบูชา เหมือนกับที่ท่านพระอานนท์ท่านปฏิบัติในพระคันธกุฎีที่พระพุทธเจ้าประทับ เคยหมอบเคยคลานในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่อย่างไร ท่านก็ยังทำอย่างนั้นเสมือนว่าพระพุทธองค์ยังประทับอยู่ที่นั่น
     ฉะนั้น การจัดข้าวถวายพระพุทธ จึงเป็นการเคารพ และเพื่อเป็นเครื่องแสดงซึงกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาฯ
   "คำถวายข้าว พระพุทธ" ตั้งนะโม 3 จบ 
อิมัง สูปะพยัญชะนะ สัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ
"แปลว่า" ข้าวสุกแห่งข้าวสาลี อันสมบูรณ์ด้วยแกงและกับข้าว พร้อมกับน้ำอันประเสริฐนี้ ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า
   "คำกล่าวลาข้าวพระพุทธ"
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ
"แปลว่า" ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งที่เหลืออันเป็นมงคล