Chinese Buddha Statute
เสือนักษัตร เคลือบทองคำแท้ 99.9%

เสือนักษัตร(ปีขาล) เนื้อในเป็นเรซิ่น เคลือบผิวด้วยทองคำแท้ 99.9%

 

ราคา : 2,500.- บาท