Chinese Buddha Statute
กระเป๋าสาน เคลือบทองคำบริสุทธิ์ 99.9%

เนื้อในเป็นเงินแท้ เคลือบผิวด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99.9%

 

ราคา : 80,000.- บาท