Chinese Buddha Statute
ถังใส่ไวน์เคลือบทองคำแท้ 99.9%
ถังใส่ไวน์ สูง 7 นิ้ว เนื้อในเป็นทองเหลือง เคลือบผิวด้วยทองคำแท้ 99.9%

 

ราคา : 15,000.- บาท